Prípravky


 ALBUKOL PLUS / STARPRO 430 SC [NOVINKA] tebuconazole 430 g/l

AM EXTRA azoxystrobin 200 g/l, cyproconazole 80 g/l

BUMPER 25 EC propiconazole 250 g/l

 CLORIL [NOVINKA] chlorothalonil 500 g/l

JUWEL epoxiconazole 125 g/l, kresoxim-methyl 125 g/l

NAUTILE DG cymoxanil 50 g/kg, mancozeb 680 g/kg

RONDO quinoxyfen 500 g/l

TOPSIN 500 SC (pack) thiophanate-methyl 500 g/l

AM – AGRO s.r.o., Murgašova 38/2, 949 01 Nitra  |  tel.: 037/651 21 35  |  e-mail: info@am-agro.com  |  IČO: 36 671 291  |  IČ DPH: SK2022233873